Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2012 - 2013

Hòa chung không khí cả nước vui mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn, sáng ngày 7/9/2012, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2012 - 2013 với chủ đề “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện các mặt công tác; tập trung nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học”.

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo những nhiệm vụ chủ yếu của Học viện trong năm học mới 2012 - 2013.
 
Dự Lễ khai giảng còn có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tài chính, Ban Tổ chức Trung ương, Website Đảng Cộng sản. Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Hà Nội tới dự và đưa tin.
 
Về phía Học viện có GS, TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí trong Ban Giám đốc các Học viện trực thuộc; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên; đại diện lãnh đạo các vụ, viện và các đơn vị chức năng tại Học viện; các thầy giáo, cô giáo và hơn 500 học viên thuộc các lớp hệ tập trung mới nhập học năm học 2012 - 2013. 
 
Phát biểu khai mạc, Đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với thầy và trò của Nhà trường nói riêng, với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng của hệ thống chính trị nói chung.
 
Đồng chí nhấn mạnh, trong năm học 2012 - 2013 và những năm tiếp theo, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia cần tập trung nghiên cứu xây dựng và triển khai nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh. Đây được xem như một mũi nhọn đột phá trong công cuộc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo của toàn Học viện. Theo đó, Học viện sẽ tập trung xây dựng các chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho từng đối tượng cán bộ; hình thành các chương trình bồi dưỡng nâng cao cho các chức danh cán bộ trong tổ chức bộ máy của Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.
 
Một nhiệm vụ chính trị quan trọng nữa mà Học viện được Trung ương giao cho đó là tổ chức các khóa đào tạo dự nguồn cán bộ cao cấp cho Trung ương Đảng Khóa XII. Nhận thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ nặng nề này, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã chỉ đạo các đơn vị tập trung trí, lực vật lực xây dựng nội dung chương trình, đảm bảo triển khai có kết quả tốt nhất các lớp học. Đây là nhiệm vụ chiến lược, vừa là trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, vừa là cơ hội để Học viện khẳng định uy tín và vị thế trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho hệ thống chính trị.
 
Phát biểu tại Lễ khai giảng, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực và những kết quả mà Học viện đã đạt được trong thời gian qua.
 
 
Theo đồng chí, Học viện đã từng bước mở rộng quy mô đào tạo một cách hợp lý; quan tâm, đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Nhiều chương trình, giáo trình mới bao gồm các chuyên đề chứa đựng những kiến thức cơ bản, gắn lý luận với thực tiễn và cả những tri thức hiện đại đã được đưa vào phục vụ các hệ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Ban Giám đốc Học viện đã coi trọng đúng mức và tích cực triển khai các lớp bồi dưỡng theo chức danh. Phương pháp giảng dạy tích cực được áp dụng góp phần thúc đẩy việc tự nghiên cứu, tự đào tạo của học viên trong quá trình học tập. Hoạt động khoa học được coi trọng, nhiều đề tài khoa học đã góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho Đảng, Nhà nước xây dựng, hoàn thiện chủ trương, đường lối, chính sách và phục vụ nhiệm vụ đào tạo của Học viện.
 
Những kết quả hoạt động này đã củng cố vị thế của Học viện là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học lớn nhất của Đảng, Nhà nước; khẳng định uy tín của đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Có được những kết quả đó là nhờ công sức, trí tuệ và trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, cán bộ, viên chức và học viên Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí cơ bản tán thành phương hướng và những nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 mà Học viện đã đề ra.
 
Hiện nay, việc tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện là rất cần thiết. Trong quá trình tiếp tục đổi mới chương trình, giáo trình cần nhận thức sâu sắc rằng Học viện luôn luôn là một Trường Đảng Trung ương với những chức năng đặc biệt quan trọng. Đó là, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong hệ thống chính trị, góp phần bảo vệ, củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và của cách mạng nước ta. Đó là, đảm bảo cho Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội một đội ngũ lãnh đạo, quản lý vừa “hồng” vừa “chuyên”, có phẩm chất và đạo đức cách mạng trong sáng, tiêu biểu cho trí tuệ của nhân dân, có năng lực động viên, tập hợp, tổ chức các tầng lớp xã hội thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
 
Với nhiệm vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng nguồn cán bộ cấp chiến lược, học viên là những đồng chí lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan Trung ương và cấp ủy, chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đã được đào tạo cơ bản, có năng lực và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn. Tổ chức thành công các lớp đặc biệt này là trách nhiệm nặng nề, đồng thời là cơ hội để Học viện vươn lên hoàn thành nhiệm vụ ngày càng quan trọng trước Đảng, Chính phủ và nhân dân. Đồng chí đề nghị lãnh đạo Học viện lấy việc tổ chức những lớp này làm mô hình mẫu cho việc đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng trong cả hệ thống các nhà trường của Đảng.
 
Cùng với việc triển khai các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Học viện cần nhạy bén, kịp thời mở các diễn đàn, hội thảo trao đổi, thảo luận, nghiên cứu những vấn đề mới đang đặt ra trong sự phát triển của đất nước và thế giới để trên cơ sở đó tham mưu có hiệu quả hơn cho Đảng, Chính phủ đề ra các chủ trương, chính sách, giải pháp cần thiết.
 
Đối với các đồng chí học viên, đồng chí Tô Huy Rứa yêu cầu mỗi đồng chí học viên khi học tập dưới mái trường mang tên Bác cần quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt những yêu cầu: Một là, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng lý tưởng cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thời gian học tập, nghiên cứu lý luận tại Trường Đảng mang tên Bác là cơ hội quý báu để các đồng chí tiếp tục rèn luyện phẩm chất cộng sản và tư cách người cán bộ cách mạng. Hai là, tích cực học tập, nghiên cứu để hiểu sâu sắc lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nắm bắt kịp thời, đầy đủ những tri thức hiện đại cần thiết cho lĩnh vực công tác của mình. Ba là, cần phải thực hiện tốt phương châm gắn lý luận với thực tiễn. Bốn là, nhận thức kịp thời và thực hiện thành công những chuyển đổi trên nhiều phương diện khi chuyển từ nền nếp lao động, sinh hoạt hàng ngày sang chế độ đi học.
 
Kết thúc bài phát biểu, đồng chí Tô Huy Rứa bày tỏ lòng nhiệt thành mong đợi những kết quả tốt đẹp của thầy và trò Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh trong năm học 2012 - 2013.